Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №1(11):

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Афанасьєва Т.О., Проблема модернізації змісту професійної освіти: компетентністний аспект. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Бабко Т.М., Управління професійним саморозвитком педагога профільної школи. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Бабкова О.О., Вимірювання навчальних досягнень учнів як компонент оцінювальної діяльності учителя. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Байбекова Н.Р. . Готовність майбутніх психологів до консультативної роботи у вищих навчальних закладах Харківський національний педагогічний університ ім. Г.С.Сковороди (Україна, м.Харків)
Бондарева Л.Б., Музыкотерапия как метод коррекции эмоциональной сферы беременных женщин. Классический приватный университет (Украина, г. Запорожье).
Бондаренко Р.М., Психологічні особливості підготовки психологів до роботи з дітьми аутистичного спектру Хортицький національній навчально-реабілітаційний багатопрофільній центр (Україна, Запоріжжя).
Бондаренко З.П. , Продан Є.О., Бондаренко Я.І. Проблеми інклюзивного навчання студентів у інтегрованому освітньому просторі Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ)
Бондаренко З.П. Модель формуваннясоціальної зрілості особистості у процесі її навчання, виховання і розвитку Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ)
Бочелюк В.В. , Соціально-психологічні особливості насилля у закладах освіти. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Булах М.Ю. Інноваційніпідходи і технології у сучасному освітньому менеджменті Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ)
Бура О.Б., . Зміст соціально-педагогічної корекції гіперактивної поведінки молодших школярів. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №52 (Україна, м. Запоріжжя)
Водолазська Т.В., Гавриш Р.Л., Евалюація як технологічна інновація в освітньому менеджменті. Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (Україна, м. Полтава).
Волошина Т.А. Комплексная оценка соматического здоровья учащихся начальных классов с особенностями психофизического развития КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя)
ВолошенкоО.В., Деякі аспекти осучаснення післядипломної педагогічної освіти. Черкаський обласний інститут пыслядипломної педагогічної освіти (Україна, м.Черкаси).
Волярська О.С., Психолого-педагогічний супровід післядипломної підготовки керівників закладів освіти. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Галумова Е.А., Особенности эмоционального развития детей с аутизмом. Классический приватный университет (Украина, г. Запорожье).
Гонтар М. Г. Життєва компетентністьяк детермінанта розвитку особистості підлітка Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ)
Гуменный А.Д., Развитие уровня информационной культуры руководителей ПТУЗ в открытом информационно-образовательном пространстве ПТО. Институт профессионально-технического образования НАПН Украины (Украина, г. Киев).
Губа Н.О., Розвиток професійної компетентності майбутніх психологів у процесі навчання у ВНЗ. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Гура Т.Є., Емпіричне дослідження професійного мислення практичних психологів: методичне забезпечення. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Донченко І.А. Розвиток професійної самосвідомості засобами розвивальноїпсиходіагностики Класичний приватний університет
Дрожжина Т.В., Використання андрагогічних принципів в післядипломній освіті педагогів КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків). .
Заворотна Я.В., Шабанова Т.С., Факторно-критеріальна модель інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь).
Зарицька В.В., Особливості розвитку емоційного інтелекту суб’єктів навчального процесу. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Кідалова Н.О., Проект «Profуспіх: стратегія професійного вибору» Управління освіти Мелітопольської міської ради (Україна, м. Мелітополь).
Кільова О.А. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх викладачів у позааудиторній роботі у вищих навчальних закладах. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ).
Козицька Г.В., Проблеми визначення сутності професійного мислення. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Козловська І.М., Розвиток особистості студентської молоді в контексті інтегративного підходу. Львівський науково-практичний центр ПТО НАНПУ (Україна, м. Львів).
Козловський Ю.М., Особистісний підхід до суб’єктів наукової діяльності вищого навчального закладу. Львівський інститут банківської справи УБС НБУ (Україна, м. Львів).
Котелюх М.О. Розвиток професійної етики майбутніх працівників міліції громадської безпеки засобами навчального тренінгу. Харківський Національний університет внутрішніх справ (Україна, м. Харьків).
Кравченко Г.Ю., Використання адаптивного управління для забезпечення ефективної діяльності кафедри обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (Україна, м. Харків).
Крамчанін В.М., Управлінська культура керівників закладів освіти як психолого-педагогічний феномен. Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 (Україна, м. Запоріжжя).
Криволап О.Ю., Управління процесом формування усвідомленої діяльності молодших школярів під час навчального процесу. Запорізька загальноосвітня школа № 15 (Україна, м. Запоріжжя).
Криворучко М.В., Сучасне управління методичною роботою на рівні навчального закладу. навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад–загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15» Смілянської міської ради (Україна, Черкаська область, м. Сміла).
Кривых С.В. Диверсификация высшего профессионального образования на примере профиля обучения «христианское искусство». НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования» (г. Санкт-Петербург, Россия).
Лазаренко В.І. Психологічна допомога особистості:практика реалізації програми «здоровий спосіб життя» Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ)
Лапшина І.С., Дидактичне проектування електронного підручника у системі післядипломної педагогічної освіти. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Липкова А.В., Психологические предпосылки вхождения подростков в субкультуры. Классический приватный университет (Украина, г. Запорожье).
Литвиненко І.С., Підготвка майбутніх психологів до роботи з людьми похилого віку. Миколаївский національний університет ім. В.О. Сухомлинського (Україна, м. Миколаїв).
Лук’янова О.І., Управління процесом формування позитивної мотивації до навчання студентів технічних спеціальностей. Запорізький національний технічний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Лубяна К.А. Врахування індивідуально-психологічнихособливостей дійтей, які займаються хореографічною творчістю Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара(Україна, м. Дніпропетровськ)
Лупінович С.М. Науково-методичніпідходи до планування корекційної роботи педагога в освітньому процесізагальноосвітньої школи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя)
Лупінович К. С. Роль батьків у залученні дітей з особливими освітніми проблемами в інклюзивний освітній простір Науково - дослідницька лабораторія інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя)
Лупинович А. С. Превентивные методы оценки адаптационных возможностей учащихся 7-8 классов школ-интернатов кфизической нагрузке Детско-юношеская школа олимпийского резерва Смолевичского района Минской области (Беларусь, г. Минск)
Мазурик І.О., Ґендерні особливості рольових очікувань молоді стосовно майбутнього партнера у шлюбі молоді. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Майорчак Н.М., Соціальні чинники формування брехливості у підлітків. Львівський державний університет внутрішніх справ (Україна, м. Львів).
Максимова О.П. Особливості застосування кейс-методу у процесі формування готовності майбутніх економістів до аналітичної діяльності Кіровоградський інститут комерції (Україна, м. Кіровоград).
Меркулова Н.В., Інтерактивні методи навчання як спосіб формування готовності магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом. Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького (Україна, м. Мелітополь).
Мінакова І.В. Розвитокжиттєвих навичок як метод навчання здоровому способу життя й елементвисокоякісної освіти КЗ «Запорізький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя)
Могілевська В.М., До питання про впровадження сучасних педагогічних технологій у позашкільній освіти. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Науменко М.П., Попкова Е.І., Андрагогічні аспекти підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможніх фахівцівв на ринку праці. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Неткал Ф.О., До проблеми дослідження професійної готовності майбутнього психолога до консультативної діяльності. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Нікітін О.Є., Психологічні особливості наркозалежності, як прояв сімейної дисфункції. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя). (Україна, м. Мелітополь).
Нікулін С.Є . Роль сюжетних картинок узасвоєнні змісту літературних текстів учнями молодших класів спеціальних шкілдля розумово відсталих дітей КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя)
Оксентюк Н.В. Формування розвиненої особистості в сучасній освіті Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП). (Україна, м. Рівне).
Омельченко Я.Є., Інтерактивні методи навчання у викладанні англійської мови студентам гуманітарних спеціальностей. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ).
Павлова С.О., Оцінка якості освітнього процесу як основної складовоїконкурентноздатності школи КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м.Запоріжжя)
Паливода Н.П., Психологічні особливості дитячого горя. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Панов М.С., Соціально-психологічні особливості формування правової культури осіб з особливими потребами. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Переверзєва О.В., Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен у контексті інноваційного розвитку. Дніпропетровськийнаціональний університет імені Олеся Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ).
Перцова Н.І., Ефективність методу кейса у формуванні прогностичних умінь керівників шкіл в умовах післядипломної освіти. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Присяжнюк Ю.С., Розвиток професійної компетентності вчителя - гуманітарія на засадах андрагогіки . КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Приходько І.П., Державно-управлінські заходи по забезпеченню якості, відтворення і передачі знань у системі вищої освіти. Дніпропетровський державний аграрний університет (Україна, м. Дніпропетровськ).
Приходько Т.П., Діяльність освітнього керівництва по запровадженню європейської парадигми кредитно-трансферної системи у ВНЗ. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ).
Ремез Н.Д., Реалізація андрагогічних принципів навчання в процесі підготовки вчителів до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів. Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти (Україна, м. Одеса).
Русановська О.В., Педагогічні умови формування гендерної культури студентів педагогічного коледжу. навчально-виховний комплекс «Запорізька Січ» Запорізької міської ради (Україна, м. Запоріжжя).
Рязанцева З.А., Гурова С.Г., Сейсенбаєва О.А. Особливості методичної роботи с педагогічним колективом у санаторній школі-інтернаті. (Україна, м. Запоріжжя) Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат №7.
Скірко Р.Л., Фактори педагогічного впливу на формування соціальної компетентності практичних психологів в умовах післядипломної педагогічної освіти». КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Сироватко О.М., Психологічне забезпеченняпрограми розвитку навчального закладу. КЗ «Запорізький обласний інститутпіслядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя).
Смирнова М.Є. Андрагогічні основи навчання педагогічних працівників у процесі підвищення кваліфікації. , Харківська академія неперервної освіти (Україна, м. Харків).
Сосницкий О.В., Геніалізація національного виховання і освіти за допомогою універсалізації. Бердянський державний педагогічний університет (Україна, м. Бердянськ).
Сухоставська Н.С., Концептуальна модель формування готовності майбутніх фахівців філологічного напряму до педагогічної діяльності. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ).
Сущенко Л.О., Наукові підходи до організації професійно спрямованої дослідницької діяльності майбутніх педагогів. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Терно С.О., Розвиток критичного мислення школярів як засіб виховання духовних цінностей на уроках історії. Запорізький національний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Тушина О.Є., Психологічнабезпека освітнього середовища як визначальний компонент збереження психічногоздоров’я та позитивного розвитку його учасників. Мелітопольськийрайон, Новобогданівська ЗШ І-ІІІступенів (Україна, м.Мелітополь).
Федосенко Е.В., Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в условиях учреждений для детей-сирот (программа воспитания благочестия «От сердца к сердцу»). НОУ ВПО «Институт дизайна, прикладного искусства и гуманитарного образования» (Россия, г.Санкт-Петербург).
Чала Г.В., Зміст роботи соціального педагога з впровадження сюжетно-рольових ігор в освітній процес дошкільного закладу. загальноосвітній навчально-виховний комплекс №19 (Україна, м. Запоріжжя).
Чемодурова Ю.М., . Теоретичні основи дослідження особистісно-професійного розвитку практичного психолога. КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя)
Черепєхіна О.А., До проблеми піднесення професійного статусу психолога у фаховій підготовці майбутніх психологів. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Чернова К.М., Сутність самоактуалізації особистості майбутнього менеджера. Класичний приватний університет (Україна, м. Запоріжжя).
Шаляпина Т.А., Управление информатизацией образования: куда идти. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования» (Россия, г. Санкт-Петербург).
Шевченко О.А. Пролегомени дослідження професійного розвитку педагога в умовах післядипломної освіти. Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Миколаїв).
Штуль С.Л. , Управлінська компетентність керівника сучасної школи. відділ освіти, молоді та спорту Михайлівської райдержадміністрації (Україна, Запорізька область).
Щербакова Д.К., Розвиток професійної спрямованості студентів вищих навчальних закладів. Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара (Україна, м. Дніпропетровськ).
Якимович Т.Д., Козловська І.М. Розвиток особистості студентської молоді в контексті інтегративного підходу. Львівський науково-практичний центр ПТО НАНПУ (Україна, м. Львів).
Яцюк О.С., Професійна компетенція викладача вищого навчального закладу: вимоги сучасності. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (Україна, м. Івано-Франківськ).

травень 2013

Контактна інформація: zoippo@gmail.com
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.