Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2(12):

ОСВІТА І ОСОБИСТІСТЬ: НОВІ ПІДХОДИ, СУЧАСНА ДИДАКТИКА, ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Й ЯКІСТЬ ОСВІТИ
ЗБІРНИК ТЕЗ ІV МІЖНАРОДНОГО ОСВІТНЬОГО ФОРУМУ «ОСОБИСТІСТЬ В ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»
11-26 квітня 2013 року
Рекомендовано до друку вченою радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 3 від 28.05.2013.)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Андрєєва Дар’я Андріївна Розвиток медіа-освіти в Україні (на прикладі матеріалів сайту mediasapiens»)
Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна
Байер Ольга Николаевна Православные основы формирования духовно-нравственных начал личности ребенка средствами сказки и сказкотерапии
К.психол.н., и.о.доцента, Запорожский областной институт последипломного педагогического образования г. Запорожье, Украина
Басараба Наталія Анатоліївна Формування єдиного інформаційно-освітнього простору системи освіти: регіональний аспект
Завідувач кабінету дистанційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м.Рівне, Україна
Батаршев А.В. Факторы (детерминанты) профессионально-личностного становления педагога
ФГНУ «Институт педагогического образования и образования взрослых» РАО, г. Санкт-Петербург, Россия
Батлина Людмила Викторовна Человековедческий аспект высшего образования: актуальность проблемы
Канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой КУ «Запорожский областной институт последипломного педагогического образования» ЗОС г.Запорожье, Украина,
Біла Любов Вікторівна Компетентність вихователя будинку дитини у плеканні індивідуальності вихованця
Старший викладач, КЗ ”Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти“ ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Божко Олена Петрівна Психолінгвістичні засади оволодіння вторинною текстотвірною діяльністю в процесі вивчення української мови учнями 5–9 класів
Старший викладач кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Миколаїв, Україна
Ботгрос Ион Васильевич, Боканча Виорел Николаевич, Французан Людмила Григорьевна Специфика формирования компетенции научного познания на уроках физики
1) Канд. пед., наук, доцент 2) Канд. пед., наук, доцент 3) Канд. пед., наук, доцент Институт педагогических наук, г. Кишинев, Республика Молдова
Васильченко Лілія Володимирівна Дидактична модель підвищення кваліфікації вчителів за дистанційною формою
Канд. пед. наук, доцент Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Варецька Олена Володимирівна Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи в інноваційному освітньому середовищі системи післядипломної освіти
Канд. пед. наук, доцент, докторант Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, м.Київ, Україна
Водолазська Тетяна Володимирівна, Гавриш Римма Леонідівна Евалюація як технологічна інновація в освітньому менеджменті 1)
Ст. викладач кафедри менеджменту освіти; 2) Канд. іст. наук, доцент кафедри менеджменту освіти, 3) Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського м. Полтава, Україна
Волковская Мария Александровна, Коваленко Светлана Станиславовна Использование информационно-коммуникативных технологий при обучении русскому языку как неродному в национальных школах Молдовы
1) Кандидат пед. наук, конференциар (доцент) кафедры «Язык и общение», Институт Педагогических Наук г.Кишинев, Молдова; 2) Учитель лицея им. Иона Суручану, Яловенский район, с. Суручены, Молдова
Гашенко Ірина Олександрівна, Савіч Ірина Олександрівна Формування екологічної компетентності учнів в освітньому просторі України
1) Канд. пед. наук, доцент; 2) методист, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти м. Запоріжжя, Україна
Гашенко Ірина Олександрівна, Кваша Олександр Васильович Дидактичні аспекти розвитку творчої компетентності особистості в умовах моделі адаптивної школи
к.п.н., доцент, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Запоріжжя, Україна; Директор, Степногірська ЗОШ, Запорізька область, смт. Степногірськ, Україна
Голдобіна Клара Борисівна Учнівське самоуправління: нові обрії у позашкіллі
Методист, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Григоренко Галина Іванівна, Жадан Раїса Пилипівна Формування основ споживчих знань як умова набуття життєвих компетентностей дітьми дошкільного віку
1) Канд. пед. наук, доцент 2) Канд. е. н., доцент КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР Україна, м. Запоріжжя
Гришина Ирина Владимировна Профессиональная компетентность директора школы как объект исследования
Доктор пед. наук, профессор, заведующая кафедрой управления и экономики образования СПб АППО, Санкт-Петербург, Россия
Давыдов Г.А. Формирование профессиональной компетентности руководителей образовательных учреждений: современная практика Псковского региона
Канд. пед. наук, зав. кафедрой управления развитием образовательных систем, Псковский областной институт повышения квалификации работников образования, г.Псков, Россия
Дехтяренко Світлана Григорівна, Корж Олександр Павлович Розвиток екологічної особистості як пріоритет сучасної природничої освіти
Ст. виладач, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Запоріжжя, Україна К.б.н., доцент, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна
Дорошенко Зеля Павлівна До проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні дошкільників
Ст. викладач, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна,
Завгородній Михайло Петрович, Омельянчик Людмила Олександрівна Підвищення ефективності підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з хімії
1) к.б.н., доцент; 2) д.фарм.н., професор, декан, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна,
Зарицька Валентина Василівна Особливості розвитку емоційного інтелекту суб’єктів навчального процесу
Доктор психологічних наук, професор кафедри практичної психології, Класичний приватний університет, м.Запоріжжя, Україна
Єрмак Лілія Семенівна Нові методи виробничого навчання: досвід Нової Зеландії
Ст. викладач, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
Жуклинец И.И. Формирование экономической компетентности руководителей образовательных учреждений в системе повышения квалификации
Канд. экон. наук, доцент кафедры управления и экономики образования СПб АППО
Каліцева Олена Вікторівна Розвиток комунікативних умінь майбутніх юристів на матеріалах телебачення
Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», м. Миколаїв, Україна
Канакина Лилия Петровна Компетентностный подход как средство повышения математической грамотности и культуры учащихся
Старший преподаватель кафедры дидактики и методик обучения естественно-математических дисциплин Запорожского обласного ИППО
Каракатсаніс Тетяна Василівна Програма "take one…" як засіб розвитку креативності майбутніх учителів початкових класів у Великій Британії
Викладач КВНЗ "Запорізький педагогічний коледж" ЗОР м. Запоріжжя, Україна
Кіндрат Інна Ростиславівна Інноваційні аспекти побудови освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі на засадах інтеграції
Ст. викладач, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Рівне, Україна
Ключкович Тетяна Василівна Проблема якості вищої освіти в сучасній Словаччині
Аспірант ДВНЗ «Ужгородський національний університет» м. Ужгород, Україна
Колеснікова І.Є. До проблеми управлінського супроводу розвитку пізнавальної діяльності молодших школярів
КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа «Талант» Василівської районної ради Запорізької області, м. Дніпрорудне, Україна
Комарницкий А.В. О необходимости повышения правовой культуры руководителя образовательного учреждения
Канд. юрид. наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, Российский государственный ун-т им. А.И. Герцена Россия, г. Санкт-Петербург
Кондратова Людмила Григорівна Проектна технологія в процесі викладання дисциплін художньо-естетичного циклу
к.п.н., доцент, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Запоріжжя, Україна
Копоть Н.М. Розвиток творчої активності учнів на уроках трудового навчання та технологій за допомогою методу проекту
Вчитель гімназії № 45, м. Запоріжжя, Україна
Королюк Світлана Вікторівна Развитие управленческой культуры руководителей школ
Канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой менеджмента образования Полтавского областного института последипломного педагогического образования имени М.В. Остроградского
Короткина И.Б. Опыт реализации концепции «академическая грамотность» в системе подготовки и повышения квалификации специалистов в области образовательного менеджмента
Канд. пед. наук, доцент, зав. межфакультетской кафедрой английского языка высшей школы социальных и экономических наук, г.Москва
Костенко Евгения Юрьевна, Лисина Лариса Александровна Синергетический подход к оптимизации методической работы школы
1) зам. директора по учебно-методической работе, учитель физики Лицея экономики и информационных технологий г.Запорожья; 2) доцент кафедры дидактики и методик обучения естественно-математическим дисциплинам КУ«ЗОИППО» ЗОС, г.Запорожье, Украина,
Крюкова Н.Д. Уровневый подход к организации формирования профессиональной компетентности руководителя в системе повышения квалификации, как условие успешности введения и реализации ФГОС второго поколения
Канд. филос. наук, доцент кафедры управления, Новгородский институт развития образования, г.Новгород, Россия
Кузьменко Віра Ульянівна Технология индивидуализированного обучения одаренных дошкольников
Доктор психологічних наук, профессор, НПУ імені М.П. Драгоманова, г.Киев, Украина
Курцева Е.Г., Шаляпина Т.А. Управление качеством педагогической деятельности
Доцент кафедры управления и экономики образования СПб АППО; Доцент кафедры управления и экономики образования, СПб АППО
Кухарчик Е.Н. Подготовка руководителей школ: мировой опыт составления образовательных программ
Аспирант кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования, г.Санкт-Петербург, Россия
Кутик О.М.,Школьна В.В. Система природоорієнтованої діяльності ЗНЗ як умова формування екологічної компетентності учнів
1). доцент кафедри андрагогики КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (Україна, м. Запоріжжя);
2). Кам’янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3(Україна, м. Запоріжжя).
Ладивір Світлана Олексіївна Не готові знання, а вміння їх здобувати
к.п.н., провідний спеціаліст, Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м.Київ, Україна
Левченко О.О. Інноваційна освіта та креативна педагогіка: розвиток креативної особистості в умовах інформаційно-комунікаційних технологій
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля (Україна, м. Луганськ).
Логинова Л.А. Формирование профессиональной компетентности руководителей школ: современная практика Республики Карелия
Заведующая отделом менеджмента образования ГАОУ Республики Карелии «Институт повышения квалификации работников образования», г.Петродворец, Россия
Лук'янчук Евеліна Анатоліївна Моніторинг як засіб формування професійної компетентності педагогічних працівників
Методист КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР м. Запоріжжя, Україна
Макаренко І. Д. Медіаосвітні технології як засіб актуалізації полікультурної компетентності викладачів іноземних мов.
Інститут вищої освіти НАПН України (Україна, м. Київ).
Мамунчак Т.В. Забезпечення наступності та взаємодії між дошкільною та початковою освітою як умова створення єдиного освітнього простору розвитку особистості
Дошкільний навчальний заклад № 101 м. Запоріжжя, Україна
Матійко Тетяна Вікторівна Вивчення теми «найбільший спільний дільник. найменше спільне кратне. Алгоритм Евкліда» з використанням графічного редактора
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Матина Г.О. Оценка инновационного потенциала образовательных учреждений в рамках организации общественной и профессиональной экспертизы качества инновационной деятельности
Канд. психол. наук, доцент кафедры управления и экономики в образовании Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования
Малышева С.А. Формирование профессиональной компетентности руководителей в системе повышения квалификации
Методист кафедры управления и экономики образования АОУ ВО ДПО «ВИРО», Вологда, Россия
Марон А.Е., Долматов А.В. Формирование профессиональной компетентности руководителей школ: опыт и практика ленинградской области в условиях системных изменений
1) д. пед. наук, профессор, профессор кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО, 2) д. пед. наук, профессор, профессор кафедры управления и экономики в образовании ЛОИРО, Ленинградская область
Маслєннікова Діана Юріївна Пізнавальний і розвивальний потенціал евристичних методів навчання в процесі реалізації засобів музейної педагогіки
Керченський державний морський технологічний університет
Меркулова Наталя Володимирівна Інтерактивні методи навчання як спосіб формування готовності магістрів менеджменту освіти до інноваційного управління загальноосвітнім навчальним закладом
Аспірант Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, м. Мелітополь, Україна
Могілевська Вікторія Моісеївна До питання про впровадження сучасних педагогічних технологій у позашкільній освіті
Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Запоріжжя, Україна
Науменко Тетяна Іванівна Експериментальна програма розумового виховання дітей раннього віку
К. пед. наук, ст.. наук. с., Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНмолодьспорту України м. Київ, Україна
Ніколаєвська Раїса Микитівна Інтеграція теорії та практики в акмеології шкільної освіти
Методист, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, м.Запоріжжя, Україна
Омельянчик Людмила Олександрівна, Перетятько Вікторія Віталіївна, Ткачук Оксана Василівна 1) Організація та контроль індивідуальної роботи студентів на біологічному факультеті
Д.б.н., професор, декан біологічного ф-ту; 2) к.п.н., доцент; 3) викладач, 4) Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна
Омеляненко Алла Володимирівна Роль мовленнєвої дидактичної гри у процесі навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми
Канд. пед. наук, доцент, Бердянський державний педагогічний університет, м. Бердянськ, Україна
Опачко Магдалина Василівна Закономірності дидактичного менеджменту
Канд. пед. наук, доцент, Ужгородський національний університет, м.Ужгород, Україна
Оросова Рената, Староста Володимир Іванович Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у вищій школі
Доктор філософії, завідувач кафедри, Кошицький університет ім. П.Й. Шафарика, м. Кошіце, Словацька Республіка Д.п.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет» м. Ужгород, Україна
Павленко Людмила Анатоліївна Педагогічна компетентність як основа педагогічної творчості вчителя біології
КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м.Запоріжжя, Україна
Павлова Світлана Олегівна Оцінка якості освітнього процесу як основної складової конкурентоздатності школи
Завідувач НМЦ КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Панова Н.В. Профессиональная компетентность педагога в современном образовании
Канд. пед. наук, доцент, Санкт-Петербургская академия последипломного педагогического образования, г.Санкт-Петербург, Россия
Пантюх Оксана Іванівна Розвиток мистецької компетентності учнів через формування умінь сприймання, інтерпретації та оцінювання музичних творів
Вчитель ЗНЗ №7, м.Мелітополя, Україна
Погрібняк Ніна Василівна Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку засобами творів живопису: теоретичний аспект
Ст. викладач, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР м. Запоріжжя. Україна
Попова Тетяна Миколаївна Морально-виховне значення реалізації взаємозв’язку природничо-наукового і культурологічного знання у процесі вивчення дисциплін освітньої галузі «природознавство»
Д. пед.,н., професор, зав. кафедрой высшей математики и физики Керченского государственного морского технологического университета, г. Керчь, Украина
Прудкий Александр Сергеевич Развитие культурно-научного мировоззрения как составляющая педагогической деятельности учителя физики
Старший преподаватель кафедры высшей математики и физики Керченского государственного морского технологического университета, г. Керчь, Украина
Растопчина Оксана Михайловна Прогнозирование результатов изучения дисциплин естественно-математического цикла
Старший преподаватель Керченского факультета Херсонского национального технического университета, г. Керчь, Украина
Рібцун Юлія Валентинівна До питання варіативного формування навичок читання у дошкільників із вадами мовленнєвого розвитку
Кандидат педагогічних наук, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна
Савіщенко В.М. Формування деонтологічної компетентності у студентів юридичних факультетів
к.п.н., доцент, Директор Навчально-наукового інституту права та безпеки, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Дніпропетровськ, Україна
Савченко Ірина Миколаївна, Волкова Світлана Володимирівна Методичний супровід у роботі методичного об’єднання шкільних бібліотекарів м.Мелітополя Запорізької області
Методичний кабінет управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області, м. Мелітополь, Україна
Самсонова Олена Олександрівна Професійний саморозвиток вихователя дошкільного навчального закладу як педагогічна проблема
Ст. викладач, КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Сепетий Дмитро Петрович Теорія розвитку знання Карла Поппера у застосуванні до освітнього процесу
Канд. філос. наук, доцент, Запорізький державний медичний університет м.Запоріжжя, Україна
Скірко Роман Леонідович Фактори педагогічного впливу на формування соціальної компетентності практичних психологів в умовах післядипломної педагогічної освіти
Канд. пед. наук, ст. викладач, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, Запоріжжя, Україна
Склярова Ірина Олександрівна Можливості дидактики у становленні сучасних процедур оцінки якості освіти
Канд. пед. наук, в.о. доцента Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Староста Володимир Іванович Методи та форми контролю – як засіб мотивації навчально-пізнавальної діяльності студентів
Д.п.н., професор, зав. кафедри, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна
Сущенко Л.О. Наукові підходи до організації професійно спрямованої дослідницької діяльності майбутніх педагогів
к.п.н., доцент, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
Тимошко Е.А. Формирование профессиональной компетентности руководителей школ: проблемы, опыт, перспективы
Канд. педагогических наук, зав. кафедрой управления Новгородского института развития образования, г.Новгород, Россия
enko Тищенко О.І. Інновації в сучасній освіті
к.п.н., доц., КЗ “Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” ЗОР, м. Запоріжжя, Україна
Тютикова И.Б. Система дополнительного профессионального образования как ресурс кадрового обеспечения экономики региона
Канд. экон. наук, преподаватель кафедры управления и экономики образования СПб АППО, г.Санкт-Петербург, Россия
Цветков Виталий Владимирович Формирование коммуникативной компетентности руководителей образовательных учреждений
Канд. пед. наук, доцент кафедры управления Новгородского института развития образования, г. Новгород, Россия
Чекина В.Д. Развитие профессионального самосознания руководителя школы как педагогическая проблема
Канд. пед. наук, директор ГБОУ школы № 304, г.Санкт-Петербург, Россия
Чепрасова О.В. Формування дослідницьких умінь в учнів старших класів на уроках літератури
Вчитель гімназії № 45 м. Запоріжжя, Україна
Черепєхіна Ольга Анатоліївна До проблеми піднесення професій-ного статусу психолога у фаховій підготовці майбутніх психологів
Канд. психол. наук, доцент Класичного приватного університету, м.Запоріжжя, Україна
Чернай Мілан Маркетинг освітньої галузі в Словаччині
Аспірант Прешовського університету, м.Прешов, Словакія
Чернова Катерина Миколаївна Сутність самоактуалізації особистості майбутнього менеджера
Аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна
Шебень Владимир, Бирчак Ян Мифы и реальность в деятельности учителя: размышления в контексте реформирования словацкой общеобразовательной школы
1) Заведующий кафедры, к.п.н., доцент Прешовского университета г. Прешов, Словакия, 2) К.ф-м.н., профессор Прешовского университета г. Прешов, Словакия,
Щербина Анатолій Павлович Наукові підходи до розв’язання суперечностей модернізаційних процесів у вищій освіті (на прикладі Республіки Білорусь)
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, м. Ніжин, Україна
Якимович Тетяна Дмитрівна Козловська Ірина Михайлівна Розвиток особистості студентської молоді в контексті інтегративного підходу
к.п.н., ст. н.с.; Д.п.н., професор; Львівський науково-практичний центр ПТО НАНПУ, м. Львів, Україна

травень 2013

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612 укр./рус.

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.