Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №2:

Філософія освіти

ЗМІСТ

Титульна сторінка

19.00.13

1Пашков Володимир Васильович - МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯІ НФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ
Пашков Володимир Васильович, кандидат философских наук, доцент заведующий кафедры философии и общественно-гуманитарных дисциплин, ректор Запорожской областной академии последипломного педагогического образования ( Украина, г. Запорожье)
2Романенко Михайло Ілліч - ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОСОБИСТОСТІ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ
Романенко Михайло Ілліч,доктор філософських наук, професор, ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Україна, м. Дніпропетровськ)
3Батліна Людмила Вікторівна - ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ НАУКОВОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО СПОСОБІВ ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ СВІТУ І ЛЮДИНИ
Батліна Людмила Вікторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради, (Україна, м. Запоріжжя)
4Подмазин Сергей Иванович - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
Подмазин Сергей Иванович, доктор філософських наук, завідувач Науково-методичного центру психології та соціології освіти Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
5Подмазин Сергей Іванович - ЛИЧНОСТЬ И ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
 

6Корж Олександр Павлович
Дехтяренко Світлана Григорівна - ФОРМУВАННЯ ПОЛІЦЕНТРИСТСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОВНОЦІННОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
Корж Олександр Павлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного університету (Україна, м. Запоріжжя).
Дехтяренко Світлана Григорівна, старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
7Зарайченко Виктор Евгеньевич - ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВОСПИТАНИИ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ: ЗА И ПРОТИВ
Зарайченко Виктор Евгеньевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии и методологии науки Северо-Кавказской академии государственной службы (Российская Федерация, г. Ростов – на – Дону)
8Попова Татьяна Николаевна - МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Попова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой высшей математики и физики Керченского государственного морского технологического университета (Автономная республика Крым, г. Керчь)
9Савин Валерий Васильевич - РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Савин Валерий Васильевич , доктор физико-математических наук, профессор, проректор по научно-педагогической работе Коммунального учреждения «Запорожская областная академия последипломного педагогического образования» Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье)
10Горина Жанна Дмитриевна - МЕЖКУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УКРАИНЫ
Горина Жанна Дмитриевна , кандидат педагогических наук, доцент кафедры украинской филологии и методики обучения специальных дисциплин, докторант кафедры теории и методики дошкольного образования Южноукраинского национального педагогического университета имени К. Д. Ушинского (Украина, г. Одесса)
11Голобородько Євдокія Петрівна - 11КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Голобородько Євдокія Петрівна, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии , член-корреспондент НАПН Украины, академик Академии педагогических и социальных наук, академик МСАО имени Я.А. Коменского, академик Украинской академии акмеологических наук (Украина, г.Херсон)
12Шередеко Юрий Леонидович - МОДЕЛЬ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА СУБЪЕКТА – ОСНОВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
Шередеко Юрий Леонидович, научный сотрудник Международного научно-учебного центра информационных технологий и систем НАН и МОН Украины (Украина, г. Киев)
13Гузенков Сергій Григорович - ІСТОРІОСОФІЯ ДЛЯ ШКОЛИ, АБО ДО ПИТАННЯ ПРО ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ
Гузенков Сергій Григорович, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
14Кучерява Оксана Анатоліївна - КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПРИНЦИП У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Кучерява Оксана Анатоліївна , кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української філології і методики навчання фахових дисциплін Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (Україна, м. Одеса)
15Куринная Алла Феликсовна - К ВОПРОСУ СИНЕРГЕТИКИ СЛОВОЦЕНТРИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ВЕДУЩЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Куринная Алла Феликсовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии и общественно-гуманитарных дисциплин Коммунального учреждения «Запорожская областная академия последипломного педагогического образования» Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье)
16Тропина Нина Павловна - ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА РУССКОГО ЭТНОСА
Тропина Нина Павловна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой русского языка и общего языкознания Херсонского государственного университета (Украина, г. Херсон)
17Кузьмич Татьяна Александровна - УРОКИ РУССКОГО КАК УРОКИ ДУХОВНОСТИ
Кузьмич Татьяна Александровна, заведующая лабораторией управления ОУЗ Южноукраинского регионального института последипломного образования педагогических кадров (Украина, г. Херсон).
18Дороз Вікторія Федорівна - КРОС-КУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ ЯК ОДНА З ОСНОВ ГУМАНІЗАЦІЇ МОВНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ-ПРЕДСТАВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНИХ СПІЛЬНОТ
Дороз Вікторія Федорівна , кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та методики навчання мов Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, докторант кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (Україна, м. Бердянськ)
19Уркимбаева Рауза Жаканшаевна - ВЛИЯНИЕ ПРОТЕСТАНТИЗМА НА СОВРЕМЕННОЕ КАЗАХСТАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Уркимбаева Рауза Жаканшаевна, старший научный сотрудник магистр-религиовед «Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религии» Комитета по делам религий Министерства культуры Республики Казахстан (Казахстан, г.Астана)
20Цанов Страшимир Митков - ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ КОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ БОЛГАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Цанов Страшимир Митков, доктор философии Шуменского университета „Епископ Константин Преславски” (Болгария, г. Шумен)

Теорія і методика управління освітою

13.00.06

1Олійник Віктор Васильович - РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРОБКИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, ректор Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Україна, м. Київ)
2Богданова Ирина Феликсовна - НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА СТРАН СНГ
Богданова Ирина Феликсовна, кандидат социологических наук, доцент, заведующая кафедрой информатики и вычислительной техники Института подготовки научных кадров НАН Беларуси (Беларусь, г. Минск)
3Гура Олександр Іванович - ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Гура Олександр Іванович, доктор педагогічних наук, профессор, проректор з навчальної роботи Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя)
4Бочелюк Виталий Иосифович - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
Бочелюк Виталий Иосифович, доктор психологічних наук, профессор, завідувач кафедри практичної психології Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя)
5Хриков Євген Миколайович - ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТИ РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Хриков Євген Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, директор інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Луганського національного університету (Украї, м. Луганськ)
6Бабкова Олена Олексіївна - ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ РЕГІОНАЛЬНИХ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Бабкова Олена Олексіївна, методист обласний науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
7Хаустова Олена Валеріївна - ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Хаустова Олена Валеріївна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой инновационных образовательных технологий Коммунального учреждения «Запорожская областная академия последипломного педагогического образования» Запорожского областного совета (Украина, г. Запорожье)
8Ланько Надія Олексіївна - ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ: ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ
Ланько Надія Олексіївна, завідувачка відділу передового педагогічного досвіду Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (Україна, м . Чернігів)
9Волярська Олена Станіславівна - ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Волярська Олена Станіславівна, кандидат педагогичних наук, доцент кафедри менеджменту освіти і психології Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
10Французова Ирина Вячеслаововна - СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ КАК РЕСУРС ЕЕ РАЗВИТИЯ
Французова Ирина Вячеслаововна, директор Государственного образовательного учрежєдения № 314 (Российская Федерация, г.Санкт-Петербург).
11Лапшина Ірина Сергіївна - АВТОМАТИЗАЦІЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Лапшина Ірина Сергіївна, старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
12Курцева Елена Геннадиевна - САМООЦЕНКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Курцева Елена Геннадиевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г.Санкт-Петербург)
13Гришина Ирина Владимировна - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ И ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Гришина Ирина Владимировна , доктор педагогических наук, профессор, завудующая кафедрой управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г.Санкт-Петербург)
14Васильченко Лілія Володимирівна - ПРОФЕСІОГРАМА ВИКЛАДАЧА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Васильченко Лілія Володимирівна , кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти і психології Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
15Сокол Ірина Миколаївна - ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Сокол Ірина Миколаївна, методист Комунального закладу «Запорізька обласна академія післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (Україна, м. Запоріжжя)
16Сильведойне Нина Георгиевна - ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Сильведойне Нина Георгиевна, кандидат экономичесикх наук, доцент кафедры Управления и экономики образования Санкт – Петербургская академия постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г. Санкт- Петербург)
17Волков Валерий Николаевич - ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОУ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
Волков Валерий Николаевич, кандидат педагогичесикх наук, доцент кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)
18Тютикова Ирина Борисовна - МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ СПЕЦИАЛИСТА С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Тютикова Ирина Борисовна, методист кафедры управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (Российская Федерация, г.Санкт-Петербург)
19Зубко Олексій Владиславович - ВПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЖКГ НА ДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Зубко Олексій Владиславович, здобувач Класичного приватного Університету (Україна, м. Запоріжжя)

квітень 2011

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.