Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №6:

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Матеріали Всеукраїнського проблемного семінару 17 – 18 листопада 2011

ЗМІСТ

Титульна сторінка

Рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 6 від14 жовтня 2011р.)

  ПЕРЕДМОВА
 
1 Бочелюк В.Й. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЦІННІСНОЇ ЗУМОВЛЕНОСТІ ІНТЕГРАТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ
Бочелюк Віталій Йосипович - доктор психологічних наук, професор, завідуючий кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
2 Байєр О.М. МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДНЗ
Байєр Ольга Миколаївна – канддидат психологічниїх наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
3 Бондаренко З.П. ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Бондаренко Зоя Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ.
4 Васильков В. М., Василькова О.І. ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА
Васильков Василь Миколайович - кандидат медичних наук, доцент, декан факультету перепідготовки і спеціалізації Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Донецьк.
Василькова Ольга Іванівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та педагогічної творчості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Донецьк.
5 Васильченко Л.В. ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
Васильченко Лілія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя
6 Волков Д.С. ВИВЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОСОБИСТОСТІ У ПРОЦЕСІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Волков Дмитро Сергійович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ.
7 Волошенко О.В., Хрипун В.І. ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧА САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК ЯК ЖИТТЄТВОРЧІ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Волошенко Олена Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри педагогіки і психології Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, м. Черкаси.
8 Волярська О.С., Лук’янова О.І. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПСИХОЛОГІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ
Волярская Олена Станіславівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
Лук’янова Ольга Іванівна – старший викладач кафедри філософії Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя.
9 Голованова Т.П. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В ПРОГРАМАХ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Голованова Тетяна Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та освітньої діяльності Запорізького національного університету, м. Запоріжжя.
10 Гура Т.Є. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОСТОРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Гура Тетяна Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
11 Донченко І.А. РОЗВИТОК ЗДАТНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМООРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГА У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Донченко Ірина Анатоліївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
12 Евсеева М Г. АКТИВНАЯ СКАЗКОТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ ПСИХОЛОГА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ: ОДНА ИЗ МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Євсєєва Марина Геннадіївна – кандидат філологічних наук Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Донецьк.
13 Зарицька В.В. ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ: НЕОБХІДНІСТЬ РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Зарицька Валентина Василівна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м.Запоріжжя.
14 Лазаренко В.І. ПОЧУТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
Лазаренко Вікторія Іванівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри педагогічної та вікової психології Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ.
15 Лапшина І.С. ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЕТАПІВ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ, ПОСІБНИКІВ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
Лапшина Ірина Сергіївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
16 Малина О.Г., Хижняк О.О. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Малина Олена Григорівна – кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри практичної психології Запорізького національного університету, м.Запоріжжя.
17 Панова Н.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА В ЗЕРКАЛЕ ВЫЗОВОВ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Панова Нина Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедри управления и экономики образования Санкт-Петербургской академии последипломного педагогического образования, г.Санкт-Петербург, Россия.
18 Присяжнюк Ю.С. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
Присяжнюк Юлія Сергіївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри андрагогіки та освітніх вимірювань КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
19 Приходько Т.П. ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА: НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Приходько Тетяна Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та корекційної освіти Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ.
20 Федосенко Е.В., Седунова И.С. ОСОБЕННОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПСИХОЛОГА В РАЗЛИЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Федосенко Катерина Володимирівна – кандидат психологічних наук, професор кафедри загальної та прикладної психології, завідувачка кафедри загально гуманітарних дисциплін «Інституту педагогічної освіти» Росія.
21 Хаустова О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я ОСВІТЯНИНА
Хаустова Олена Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка кафедри інноваційних технологій КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
22 Черепєхіна О.А. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ-ПРОФЕСІОНАЛІВ
Черепєхіна Ольга Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
23 Афанасьєва Т.О. КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ У ПРОСТОРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Афанасьєва Тетяна Олександрівна – старший вакладач кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
24 Бабко Т.М. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФКОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Бабко Тетяна Миколаївна – старший викладач кафедри ме менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
25 Перцова Н.І. ФАКТОРИ І УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ КЕРІВНИКІВ ШКОЛИ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ
Перцова Наталія Іванівна – старший викладач кафедри ме менеджменту освіти та психології КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
26 Шацька Н.М. ДО ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
Шацька Наталія Михайлівна – старший викладач кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, м. Запоріжжя.
27 Артеменко Т.Б. ДО ПИТАННЯ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
Артеменко Тетяна Борисівна - методист-практичний психолог обласного центру практичної психології і соціальної роботи при Черкаському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, м. Черкаси.
28 Боголій В.М. ПСИХОЛОГІЧНИХ СУПРОВІД ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПСИХОЛОГА
Боголій Віталій Миколайович - завідувач обласного центру практичної психології та соціальної роботи Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради, м. Черкаси.
29 Бондаренко Р.М. ПІДГОТОВКА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ У ПРОСТОРІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Бондаренко Роман Миколайович – психолог Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру, аспірант кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м. Запоріжжя.
30 Павлова С.О. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ
Павлова Світлана Олегівна – завідувачка обласним науково-методичним центром моніторингових досліджень якості освіти, м.Запоріжжя.
31 Панкратова О.Л. МЕТОДИ ТІЛЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Панкратова Олена Леонідівна – старший викладач кафедри практичної психології Класичного приватного університету, м.Запоріжжя.
32 Пелех Т.О. ТРУДНОЩІ ТА ЗДОБУТКИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ
Пелех Тетяна Олексіївна – Спеціалізована школа I-III ступенів з поглибленим вивченням хімії та біології, м. Запоріжжя.
33 Сыроватко Е.Н. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ ПСИХОЛОГОВ В СИСТЕМЕ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Сироватко Олена Миколаївна – методист обласного центру психології та соціології освіти, м.Запоріжжя.
34 Титаренко О.І. ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПІЇ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СУПРОВОДІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Титаренко Олена Іллівна - практичний психолог вищої категорії, керівник Центру профконсультації та практичної психології при Центрі трудової підготовки та професійної орієнтації молоді, м. Мелітополь.
35 Чемодурова Ю.М. МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ У РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Чемодурова Юлія Миколаївна – методист обласного науково-методичного центру психології і соціології освіти, м. Запоріжжя.
36 Черевко Т.С. ПІДГОТОВКА ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОЗВИТКУ НЕВЕРБАЛЬНОЇ ЕКСПРЕСІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Черевко Тетяна Сергіївна – старший викладач Бердянського державного педагогічного університету, м.Бердянськ.

квітень 2011

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.