Електронний збірник наукових праць
Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

ISSN 2223-4551


Випуск №3 (9):

ОСОБИСТІСТЬ У ЄДИНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ
Збірник наукових статей ІІІ Міжнародного Форуму 26 – 29 квітня 2012

Рекомендовано до друку науково-методичною радою КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР (протокол № 2 від 28 березня 2012р.)

ЗМІСТ

Титульна сторінка

1 АКИРИ И. К.
CОВРЕМЕННЫЙ УРОК В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
2 АНДРІЄНКО О.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ
3 АНИСИМОВА Л.С.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
4 АНІСІМОВА Г.О. , НІКУЛОЧКІНА О.В.
КОРЕКЦІЯ БАЗОВОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
5 АНТОНОВСЬКИЙ О.В.
АКСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ІННОВАЦІЙ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ
6 АНТИПИН Е.Л., ДМИТРИЕВА В.Ф., САМОЙЛЕНКО П.И., САМСОНОВ Г.А.
ФИЗИЧЕСКИЙ ПАРАДОКС В КУРСЕ ФИЗИКИ
7 БІЛЯНСЬКА О.М.
РОЛЬ І МІСЦЕ НАВЧАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ОСНОВНІЙ ШКОЛІ
8 ИОН БОТГРОС, ЛЮДМИЛА. ФРАНЦУЗАН, ВИОРЕЛ БОКАНЧА
ПАРАДИГМА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В ДОУНИВЕРСИТЕТСКОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
9 БОЧАГОВА А.О.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ШЛЯХОМ ВЗАЄМОДІЇ СІМ’Ї ТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
10 БРОВКО О.В
ТРЕНІНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
11 БУСЛОВСКАЯ Л.К.
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА
12 ВОРОНІН Д.Є., ОКСА М.М.
СТАН ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ФІЗИЧНОГО Й ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
13 ВИКОЛ НЕЛУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ
14 DZIURZYNSKI Krzysztof
POLITICAL ATTITUDES OF HIGH SCHOOL STUDENTS. CONCLUSIONS FROM THE STUDY AND DIRECTIONS FOR FURTHER RESEARCH
15 ДЖУНУСАЛІЄВА Г. Д. , КОВАЛЬСЬКА Н. А.
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МОВИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
16 ІВАНИЦЬКА Т.В.
17 ІВАНИЦЬКИЙ О.І.
КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
18 КАНАКИНА Л.П.
ПУТИ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
1 КОНДРАТОВА Л.Г
УЧАСТЬ ШКОЛЯРІВ У СОЦІАЛЬНІЙ ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ – ШЛЯХ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
20 КОСТЕВА Ю.І.
ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЦІННІСНОЇ СВІДОМОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
21 КРАВЧЕНКО Г.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
22 КРОТОВ В.М.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ
23 КУЛІНКА Ю.С.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ МЕТОДИКОЮ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПІДЛІТКІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ
24 КУРИННАЯ А. Ф.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ РЕЧЕТВОРЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ СЛОВА
25 ІГОР ЛЕЦЮК
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК УМОВА ПРОЕКТУВАННЯ КОМУНІКАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
26 ЛИСЕНКО Т.М.
МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
27 ЛЮРИНА Т. И.
ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОРЕЧЕВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
28 МОРОХОВ Г.О.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
29 МОЛОДИЧЕНКО В.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСОБОВО-РОЗВИВАЛЬНОЇ ПАРАДИГМИ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
30 МУХІНА О.М.
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ІСТОРІЄЮ МАТЕМАТИКИ
31 НІКОЛАЄВСЬКА Р.М.
ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА ЯК ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС
32 НОГАЙ В.П.
ІНТЕГРАЦІЯ ОЧНОЇ ТА ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
33 ПЕНЧУК І.Л.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЕМОЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ДИТЯЧИХ ПРОГРАМ НА РАДІО
34 ПАВЛЕНКО Л,А,
ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ ПЕДАГОГІВ ШЛЯХОМ УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
35 ПЕТРОВСКИ НИНА
ИНТЕГРАЦИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИСТОРИИ
36 ПІНЧУК Л.М.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
37 ПУТІЙ Т.М
ШКІЛЬНИЙ КУРС ГРАМАТИКИ У ЛІНГВОДИДАКТИЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ Л.А. БУЛАХОВСЬКОГО
38 РУДАКОВА Д.Т.
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
39 САВІЧ І.О.
ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ РІДНОГО КРАЮ»: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
40 СЕМЕРНЯ О.М.
МЕТОДОЛОГІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ: АНАЛІТИКО ПІЗНАВАЛЬНИЙАСПЕКТ
41 СЕРДЮК Т.В.
КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
42 СИГОВА В.И., КРОТ Г.В.
ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРАЗОВАНИЯ: НАНОТЕХНОЛОГИИ И БИОЛОГИЯ
43 ФЕДОСЕНКО Е.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ
44 ХАУСТОВА О.В.
УПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ У ПРАКТИКУ РОЗВИТКУ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
45 ЧЕРНИШОВ Д.О.
ВИВЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНОГО ВИМІРУ
46 ШАЦЬКА Н.М.
СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
47 ШАШКІНА Л.М.
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТІ
48 ЭКОНОМОВА Э.К.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ ПЕВЦОВ К КОНЦЕРТНО-КАМЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
49 ЯСТРЕБОВА В.Я.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

вересень 2012

Контактна інформація: zoippo@gmail.ru
69035 м.Запоріжжя, вул 40 років Радянської України, 57-А
тел. (0612) 346-711, 347-612

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ www.nbuv.gov.ua
© ЗОІППО 2011 р.