Бібліотека

Завідувачка бібліотеки Ольга Володимирівна Дутова

З першого дня свого заснування, 1939 року, в Комунальному закладі «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (далі - Інститут), як окремий його структурний підрозділ, функціонує спеціальна навчально-педагогічна бібліотека (далі - Бібліотека), що здійснює бібліотечне та інформаційно-бібліографічне забезпечення освітнього процесу, наукових досліджень та обслуговує всіх педагогічних працівників Запорізької області у процесі їх професійного розвитку, зокрема підвищення кваліфікації.

Бібліотека, відповідно покладених на неї завдань:

 • комплектує бібліотечний фонд вітчизняними (у т. ч. галузевими регіональними документами), науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною та іншою літературою, а також матеріалами про педагогів-новаторів, передовий педагогічний досвід; галузевими фаховими періодичними та продовжуваними виданнями, як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації згідно з тематико-типологічним планом комплектування;
 • формує інформаційний ресурс з питань бібліотекознавства, бібліографознавства і книгознавства;
 • вивчає повноту комплектування всього фонду за допомогою різних форм і методів;
 • веде облік документів, що надійшли до Бібліотеки;
 • здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів фонду (відповідно до УДК);
 • формує, веде та редагує систему бібліотечних каталогів, бібліографічних картотек і БД на традиційних і електронних носіях інформації з метою багатоаспектного розкриття бібліотечно-інформаційних ресурсів;
 • здійснює організацію та раціональне розміщення основних і підсобних бібліотечних фондів, систематично проводить заходи, спрямовані на його збереження відповідно до санітарно-гігієнічних вимог;
 • періодично аналізує використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації;
 • організовує систематичне виявлення та вилучення з бібліотечних фондів застарілих за змістом, втрачених користувачами, зниклих з невідомих причин, пошкоджених в результаті стихійного лиха, дефектних, зношених, ветхих, непрофільних, дублетних, мало використовуваних документів, що втратили свою актуальність, наукову та виробничу цінність та документів у яких закінчився термін їх зберігання згідно з чинними законодавчими актами;
 • здійснює довідково-інформаційне і бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів на абонементі і в читальному залі, вивчаючи їх інформаційні потреби та
 • користовуючи всі форми і методи колективного та індивідуального обслуговування, у тому числі інформування в режимі вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) про нові надходження літератури;
 • організовує виставки нових надходжень та тематичні виставки літератури до наукових конференцій, нарад, знаменних дат в галузі освіти; готує бібліографічні огляди літератури з актуальних психолого-педагогічних питань;
 • сприяє особистісно-орієнтованому спрямуванню процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів, педагогічних працівників, слухачів курсів шляхом взаємодії Бібліотеки з усіма підрозділами Інституту;
 • впроваджує в практику роботи сучасні інформаційні технології;
 • надає вільний доступ користувачам до вітчизняного та світового інформаційного простору через Інтернет;
 • готує планово-звітну документацію Бібліотеки згідно із встановленим порядком, яка розглядається на радах і затверджується керівником КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
 • готує та передає до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського аналітичний звіт (за встановленою формою) за поточний рік про свою діяльність та пропозиції до "Зведеного плану інформаційно-видавничої діяльності освітянських бібліотек та основних заходів з підвищення кваліфікації бібліотечних працівників освітянської галузі України";
 • бере участь у наукових конференціях, семінарах, нарадах тощо.


Покажчик нових надходжень 2020

НУШ нові надходження 2020