Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

69035, м.Запоріжжя, вул. Незалежної України 57-А, тел. (061) 286-22-61, e-mail: zoippo.zp.ua@gmail.com

ЦЕНТРИ

Обласний науково-методичний центр моніторингових досліджень якості освіти

Співробітники центру:
Шумада Р.Я., завідувач
Лук’янчук Е.А., методист
Победінська О.Ю., методист

Мета та завдання діяльності:

 • сприяння реалізації в повному обсязі конституційного права дітей і молоді на одержання якісної повної загальної середньої освіти згідно з вимогами нових Державних стандартів;
 • сприяння переходу з одного рівня освіти на інший через застосування зовнішнього незалежного оцінювання. Побудова системи ЗНО при переході з ІІ на ІІІ ступінь – для диференціації подальшої освітньої траєкторії: професійна школа, професійний ліцей, академічний ліцей, гімназія тощо; після ІІІ ступеня для моніторингу якості освіти та вступу до вищих навчальних закладів України;
 • визначення додаткового комплексу освітніх індикаторів, що відображають особливості місцевого розвитку системи освіти на підставі національних індикаторів якості та ефективності освіти;
 • здійснення систематичних досліджень різних елементів дошкільної. загальної середньої та позашкільної освіти та об'єктів освітнього середовища;
 • інформування широкого кола громадськості, педагогів, управлінців з актуальних проблем результативності й якості загальної середньої освіти, зовнішнього незалежного оцінювання.

Проблемна тема:«Освітній моніторинг як основа підвищення компетентностей керівників і педагогів»

Напрями діяльності:

Науково-методична – участь у проведенні моніторингових досліджень та педагогічних експериментів з впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, в управлінську та науково-методичну діяльність дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти області (за розпорядчим документом МОН України, Департаменту освіти і науки облдержадміністрації). Підготовка та участь (за напрямом діяльності) у наукових конференціях, семінарах, форумах, круглих столах всеукраїнського та регіонального рівнів. Розробка рекомендацій, концепцій, положень. Впровадження перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій.

Інформаційно-аналітична - створення певних інформаційних умов для формування цілісних уявлень про стан функціонування системи загальної середньої освіти на обласному та місцевому рівнях, про те, які якісні та кількісні зміни відбуваються в ній під впливом різних факторів та їх висвітлення в засобах масової інформації.

Корекційно-моделююча - відстеження в ході моніторингових досліджень конкретних недоліків у системі загальної середньої освіти, виявлення причин, що впливають на якість та рівень освіти, організація у подальшому відповідної корекційної діяльності та побудова різноманітних моделей майбутнього стану системи загальної середньої освіти області на різних рівнях.

Кваліметрично-діагностична - визначення системи індикаторів і критеріїв якості освіти за допомогою кваліметричного підходу та встановлення за допомогою різноманітних засобів дослідження досягнутого стану системи якості освіти, виявлення проблем, чинників, відхилень від певних норм і стандартів.

Список публікацій центру

Телефон: (061) 222-04-94

e-mail: zap_monitoring@ukr.net

Веб-ресурси:
Сайт центру
Сторінка на Заповікі
Проект "Якісна освіта"

Обласний науково-методичний Центр психології та соціології освіти

Співробітники центру:
Подмазін Сергій Іванович - завідувач Центру, доктор філософських наук, кандидат психологічних наук, доцент, на посаді з 1995р., відповідальний за управління Центром, наукову роботу Центру, експертизу освітніх інноваційних технологій, управління психологічною службою системи освіти на регіональному рівні.
Сироватко Олена Миколаївна – методист Центру, спеціаліст вищої категорії, на посаді з 1996 р., відповідальна за складання встановленої звітної документації Центру; ведення бази даних психологічної служби системи освіти області; проведення моніторингу діяльності психологічних служб системи освіти області; організаційно-методичний супровід діяльності районних (міських) психологічних служб; психологічну експертизу інновацій в діяльності спеціалістів психологічної служби; науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби області та надання інформаційної підтримки практичним психологам та соціальним педагогам навчальних закладів усіх типів; рецензування та представлення на НМР інституту методичних розробок щодо психологічного супроводу навчально-виховного процесу в закладах освіти.
Величко Ілона Андріївна - методист Центру, на посаді з 2016 р., магістр соціальної роботи, менеджер соціальної сфери, відповідальна за організаційно-методичний супровід діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування школи-інтернати, професійно-технічної освіти та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, координацію їхньої діяльності та інформаційну підтримку; забезпечення річної звітної документації Центру та ведення блогу; Регіональний тренер з питань попередження торгівлі людьми та впровадження програми виховної роботи «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» з Українським фондом «Благополуччя дітей» та Західноукраїнським ресурсним центром за підтримки швейцарської конфедерації.

Мета та завдання діяльності:

Головною метою діяльності Центру є організація, координація та науково-методичний супровід діяльності психологічної служби системи освіти області з метою здійснення своєчасної психологічної допомоги та підтримки всіх суб’єктів освітнього процесу, психологічного забезпечення та соціально-педагогічного патронажу в системі загальної середньої освіти області.

Завдання:

 • Оцінка, прогнозування та участь у формуванні освітньої політики в регіоні.
 • Забезпечення наукового аналізу та прогнозування розвитку регіональної психологічної служби.
 • Здійснення науково-методичних, координувальних та організаційних функцій у галузі практичної психології і соціальної роботи в частині завдань, що покладено на Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти та Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації.
 • Надання методичної, інформаційної підтримки практичним психологам, соціальним педагогам, методистам з психологічної служби системи освіти області.
 • Участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби, їх атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні психологічної служби системи освіти області.
 • Координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти.
 • Впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду психологічної служби регіону.

Проблемна тема:

«Становлення і розвиток професійної компетентності спеціалістів психологічної служби системи освіти області».

Напрями діяльності:

Організаційно-координувальна:
• проектування організації та розвитку психологічної служби системи освіти регіону;
• організаційна підтримка методистів з психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів;
• координація науково-дослідних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби системи освіти області;
• координація діяльності методистів з психологічної служби щодо запровадження технологій з організаційного, методичного та змістовного забезпечення працівників психологічної служби;
• організаційний супровід та координація діяльності районних (міських) методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів.

Науково-дослідна:
• участь в організації та проведенні всеукраїнських та регіональних моніторингових дослідженнях психологічної, соціально-психологічної і соціологічної проблематики в галузі освіти;
• дослідження закономірностей розвитку системи освіти регіону;
• створення і впровадження ефективної системи моніторингу освітньої системи області за різними критеріями;
• розробка соціально-психологічних критеріїв моніторингу освітньої системи області та тенденцій її розвитку;
• розробка шляхів та засобів підвищення ефективності системи післядипломної педагогічної освіти та діяльності працівників навчальних закладів і методичних установ, практичних психологів, соціальних педагогів;
• проведення соціально-психологічних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
• розробка інструментарію моніторингових досліджень на регіональному (обласному) рівні за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації;
• проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень у навчальних закладах області за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Науково-дослідна діяльність Центру спрямовується на вирішення актуальних проблем освіти у питаннях психології, соціології, управління, економіки, освітніх технологій. Результати дослідної роботи оформляються у вигляді підсумкових звітів, докладів, статей, збірників, монографій, методичних рекомендацій тощо.

Науково-методична:
• методичний супровід діяльності районних (міських) методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів. проведення науково-методичних і навчально-методичних семінарів, нарад, тренінгів, тощо для методистів з психологічної служби відділів (управлінь, департаментів) освіти, ОТГ з питань організації діяльності психологічної служби системи освіти.
• проведення на базі інституту, районних (міських) науково-методичних кабінетів (центрів), закладів освіти науково-методичних семінарів, тренінгів і нарад з метою оптимального здійснення науково-методичного забезпечення діяльності психологічної служби системи освіти області.
• методична підтримка методистів з психологічної служби, практичних психологів, соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів.
• інформаційна підтримка та консультування головних адресатів діяльності Центру: керівників установ та закладів освіти, методистів з психологічної служби, практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти обласного підпорядкування, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, позашкільних навчальних закладів;
• надання методичних рекомендацій Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, районним (міським) відділам (управлінням) освіти, методичним установам системи освіти області щодо основних видів діяльності психологічної служби з оптимізації процесу управління та проблеми психологічного забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу.
• ведення банків даних та створення єдиної інформаційної системи психологічної служби системи освіти області.

Експертна:
• участь в експертизі діяльності державних і недержавних соціальних і психологічних служб регіону за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністраці;
• експертизи діагностичних методик, психокорекційних та профілактичних технік і технологій;
• експертиза і надання дозволу на проведення соціологічних та соціально-психологічних досліджень, результати яких будуть поширюватися на район (місто), або декілька районів області;
• рецензування навчально-методичних матеріалів соціально-психологічного змісту, розрахованих на усіх учасників навчально-виховного процесу, які поширюються на район (місто), або декілька районів області;
• розгляд конфліктних випадків на підставі документів, поданих районними (міськими) психологічними службами (методистами), навчальними закладами, організаціями, фізичними особами;
• надання рецензії на методичні розробки практичних психологів, що пройшли апробацію, та представлення їх методичної діяльності для затвердження на засіданнях науково-методичної ради КЗ «ЗОІППО» ЗОР;
• визначення відповідності здійснення психологічної діяльності в навчальних закладах системи освіти області державним вимогам за запитом Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Список публікацій співробітників за 2016-2018

Телефон: (061) 236-18-14

e-mail: zaporizja08@ukr.net

Веб-ресурси:
Блог центру

Обласний ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти

Співробітники центру:
Волошина Тетяна Анатоліївна, керівник ОРЦ
Лоцман Ольга Анатлоїівна, методист
Марко Наталія Володимирівна, методист
Шаповалова Ганна Романівна, методист

Основні завдання:

 • здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у Запорізькій області;
 • методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • здійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами у Запорізькій області;
 • проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі — комплексна оцінка) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах у Запорізькій області за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини;
 • підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.

e-mail: orc.zoippo@gmail.com

Веб-ресурси:
Сайт центру
IMG-2198
Обласний науково-методичний центр інформатизації освіти

Співробітники центру:
Давидовський Максим Володимирович, завідувач центру
Северина Любов Миколаївна, методист
Здоровець Олексій Федорович, методист

Мета роботи:

Науково-методичний та інформаційний супровід інформатизації освіти Запорізької області, розробка і впровадження програмно-технічних засобів, методик та заходів, направлених на імплементацію сучасних інформаційно-комунікаційних технологій до процесів освіти регіону, а також управління та науково-методичної діяльності Інституту.

Напрями діяльності:

 • Забезпечення науково-методичного та інформаційного супроводу інформатизації освіти регіону.
 • Забезпечення методичної підтримки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітню діяльність навчальних закладів та відділів (управлінь) освіти Запорізької області, підрозділів Інституту.
 • Науково-методичний супровід використання технологій електронного (дистанційного) навчання в навчальних закладах Запорізької області.
 • Координація та участь у державних та регіональних освітніх проектах, програмах, експериментах в галузі ІКТ в Запорізькій області.
 • Участь у розбудові єдиного освітнього інформаційного простору Запорізької області.
 • Впровадження сучасних інтернет-технологій в освітній процес Запорізької області.
 • Забезпечення методичної підтримки впровадження хмарних сервісів в освітній процес.
 • Розвиток інформаційно-ресурсної, науково-методичної та програмно-технічної бази Інституту.
 • Підтримка засобів дистанційного навчання інституту.

Список публікацій співробітників за 2018 рік
e-mail: onmcio.zoippo@gmail.com

Веб-ресурси:
Сайт центру
Навчально-методичний центр

Навчально-методичний центр (далі - НМЦ) є структурним підрозділом, що здійснює навчальну, науково-навчальну, організаційно-навчальну, навчально- методичну роботу з керівними та педагогічними кадрами Запорізької області.

Головна мета НМЦ - координація роботи керівних, педагогічних і науково- педагогічних кадрів області в реалізації актуальних завдань професійної діяльності, розвитку, вдосконалення та підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів; активізація творчого потенціалу.

Сайт відділу

Організаційно-методичний центр

Головною метою діяльності загального відділу є забезпечення централізації діловодства в інституті, встановлення єдиного порядку роботи з документами, забезпечення додержання єдиного порядку обліку, реєстрації та збереження, забезпечення якості оброблення та використання документів. Відділ займається обліком особового складу інституту та підрозділів, підготовкою звітів та необхідних довідок про переведення кадрів, розробкою та виготовленням необхідних форм та бланків, обліком стану підготовки, перепідготовки кадрів та зарахуванням їх до резерву, складанням номенклатурних справ з діловодства, їх оформленням та веденням, підготовкою документів для передачі в архів на зберігання.

Співробітники центру:
Самарська Євгенія Олександрівна, завідувач організаційно методичного центру
Коротка Наталя Олександрівна, методист з кадрових питань
Вєрозубов Олександр Георгійович, методист
Сур Лариса Миколаївна, методист

Телефон: (061)222-25-84

e-mail: zoippo.zp.ua@gmail.com